فصلنامه پژوهش حقوق عمومی

Public Law Research

نشریه پژوهش حقوق عمومی ، از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و  اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه پژوهش حقوق عمومی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با حقوق عمومی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • تصویب قوانین عمومی
  • اجرای قانون
  • اسلام و حقوق عمومی
  • حقوق عمومی و مسولیت
  • روابط بین الملل و قوانین بین الملل
  • تعهدات بین المللی
  • مقایسه حقوق عمومی کشورها
  •  حقوق عمومی و حفاظت از محیط زیست