آقای Farzad Faraji Khiavi

Farzad Faraji Khiavi

گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

Researcher ID: (184204)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران