آقای Mehdi Jafari

Mehdi Jafari

گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

Researcher ID: (184239)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.