آقای دکتر Manuchehr Tavassoli Naini

Dr. Manuchehr Tavassoli Naini

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185002)

20
23

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers