آقای دکتر Vali Rostami

Dr. Vali Rostami

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184026)

9
90
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers