آقای دکتر Jafar Shahnazari

Dr. Jafar Shahnazari

دانشیار گروه فلسه و کلام دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185037)

3
42

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers