فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی

The Journal of Philosophical Theological Research

 

 
 

فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دانشگاه قم نشریه ای علمی پژوهشی است که مقالات و دستاوردهای نو پژوهشی اساتید و پزوهشگران علاقمند به رشته فلسفه را در کلیه رشته های مرتبط با فلسفه، اعم از فلسفه دین، فلسفه نفس، فلسفه تحلیلی،‌معرفت شناسی، فلسفه اخلاق، کلام و فلسفه غرب جهت بررسی، پذیرش می کند. کلیه مقالات این نشریه پس از داوری تخصصی از سوی دو داور همتای ناشناس و تایید هیئت تحریریه به چاپ می رسد. مخاطبان این مجله دانشگاهیان،‌اعم از اساتید و دانشجویان رشته های فلسفه هستند.

The Quarterly of Philosophical-Theological Studies, the only articles that are the result of the author's research achievements and containing novice findings, are analyzed, adapted and criticized in the subjects of the philosophy of religion (metaphysics, philosophy of mind, epistemology and ethics).