آقای Farhad Samimisamin

Farhad Samimisamin

دانشیار دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186203)

26
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers