آقای دکتر Saeed Hesaraki

Dr. Saeed Hesaraki

Professor in Materials Engineering (Bio-Materials), Nano-Technology and Advanced Materials Research Department, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkin Dasht, Alborz, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186334)

39
32
84
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers