آقای دکتر Ali Nemati

Dr. Ali Nemati

استاد خواص و کاربرد سرامیک ها و نسوزها دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (335214)

129
79
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers