آقای دکتر Mohammad Amri-Asrami

Dr. Mohammad Amri-Asrami

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت، دانشگاه سمنان، https://mamriasrami.profile.semnan.ac.ir/#about_me

فرد مهم علمی - Researcher ID: (195182)

27
17
1

https://mamriasrami.profile.semnan.ac.ir/#about_me

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

  •  Amri-asrami, Mohammad, Aghaei, Mohammad-Ali, Azar, Adel, & Seepasi, Sahar. (2017). Value relevance of information in transaction-based accounting vs. fair value accounting for equity valuation. Revista QUID (Special Issue), 54-64.

Conference Papers

Journal Papers