خانم دکتر سوسن براتی قهفرخی

دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (20432)

3
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers