آقای دکتر rashid kalkali

Dr. rashid kalkali

دانشجوی دکتری رشته روانشناسی تربیتی

Researcher ID: (205667)

7
1
1
1

Conference Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در فرهنگی - مشاور تحصیلی (1391-1401)