ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای مهندس Seyd Behzad Mohamadi

Engineer Seyd Behzad Mohamadi

کارشناس GIS و برنامه ریزی شهری شهرداری شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (222473)

خلاصه رزومه علمی
فارغ التحصیل دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی Seyd Behzad Mohamadi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز

Seyd Behzad Mohamadi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تغییرات مکانی بافت خاک سطحی فضای سبز با استفاده از تکنیک زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی محدوده شهرداری منطقه ۶)هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
2دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مکان مناسب توسعه جنگل کاری براساس ارزیابی توان اکولوژیک در کمربند سبز شیراز با استفاده GIS منطقه مورد مطالعه بوستان کوهستانی قندیلیهشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی EC و pH خاک فضای سبز شهری و پیش بینی نقشه خصوصیات خاک با استفاده از تکنیک زمین آمار (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری شیراز)نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی1398
4دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارزیابی مکان بیلبوردهای تبلیغاتی شهر شیراز با سیستم اطلاعات جغرافیایی و طراحی پایگاه داده مکانی (مطالعه موردی: شهر شیراز)نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی1398
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پیش بینی تغییرات مکانی بافت خاک فضای سبز شهری با استفاده از تکنیک زمین آمار (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری شیراز)نخستین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست و باغبانی1398
6دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات مکانی خصوصیات EC و pH خاک فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه هفت شهرداری شیراز )دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی عناصر غذایی خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه هفت شهرداری شیراز)دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پیش بینی تغییرات مکانی بافت خاک فضای سبز شهری با استفاده از تکنیک زمین آمار (مطالعه موردی: منطقه هفت شهرداری شیراز)دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل توزیع فضایی و نقشه پهنه بندی تابلو تبلیغاتی پل های هوایی با استفاده از ایجاد پایگاه داده مکانی در محیط (GIS) سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر شیراز)پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1399
10دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فرآیند تحیل سلسله مراتبی در جهت افزایش بهره وری استند های تبلیغات شهری در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر شیراز)پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1399
11دریافت فایل PDF مقالهمدیریت و ساماندهی المان های حجمی شهری در محیط GIS )مطالعه موردی:منطقه سه شهر شیراز)پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1399
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پیش بینی درصد اشباع خاک (S.P) خاک فضای سبز شهری با استفاده از تکنیک زمین آمار (مطالعه موردی: منطقه هفت شهرداری شیراز)پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1399
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح برخوردار و پراکنش المان های حجمی و زیباشناختی در حوزه شهری (مطالعه موردی: منطقه پنج شهر شیراز)پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1399
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح برخورداری و پراکنش المان های حجمی و زیبا شناختی در حوزه شهری (مطالعه موردی: منطقه هفت شهر شیراز)پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1399
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح برخورداری و پراکنش المان های حجمی و زیبا شناختی در حوزه شهری (مطالعه موردی: منطقه دو شهر شیراز)پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1399
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح برخورداری و پراکنش المان های حجمی و زیبا شناختی در حوزه شهری (مطالعه موردی:منطقه چهار شهر شیراز)چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی پتاسیم خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه نه شهرداری شیراز)یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست1400
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی درصد ذرات رس خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه نه شهرداری شیراز)یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست1400
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی درصد ذرات سیلت خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه نه شهرداری شیراز)یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست1400
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی درصد ذرات شن خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه نه شهرداری شیراز)یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست1400
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی عنصر نیتروژن خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه نه شهرداری شیراز)یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست1400
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی فسفر خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه نه شهرداری شیراز)یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست1400
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی موادآلی خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه نه شهرداری شیراز)یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست1400
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح برخورداری و پراکنش المان های حجمی و زیبا شناختی در حوزه شهری (مطالعه موردی:منطقه شش شهر شیراز)یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست1400
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پیش بینی درصد اشباع خاک (S.P) خاک فضای سبز شهری با استفاده از تکنیک زمین آمار (مطالعه موردی: منطقه نه شهرداری شیراز)یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست1400
26دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات مکانی EC خاک فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه نه شهرداری شیراز)یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست1400
27دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات مکانی pH خاک فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه نه شهرداری شیراز)یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست1400
28دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات مکانی pH خاک فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری شیراز)چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1400
29دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات مکانی EC خاک فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری شیراز)چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1400
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پیش بینی درصد اشباع خاک ( S.P) خاک فضای سبز شهری با استفاده از تکنیک زمین آمار (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری شیراز)چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1400
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی پتاسیم خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری شیراز)چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1400
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی فسفر خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری شیراز)چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1400
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی درصد ذرات شن خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری شیراز)چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1400
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی درصد ذرات رس خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری شیراز)چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1400
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی کربن آلی خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری شیراز)چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1400
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی عنصر نیتروژن خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری شیراز)چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1400
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی درصد ذرات سیلت خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری شیراز)چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1400
38دریافت فایل PDF مقالهنقشه پراکنش بافت خاک فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری شیراز)چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1400
39دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی بافت خاک فضای سبز شهری با استفاده از تکنیک زمین آمار (مطالعه موردی: منطقه نه شهرداری شیراز)چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1400
40دریافت فایل PDF مقالهپراکنش مکانی عناصر غذایی خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه نه شهرداری شیراز)چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری1400

Seyd Behzad Mohamadi Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1آمایش سرزمین
کارشناسی ارشد1391-1393
2مهندسی محیط زیستکارشناسی1386-1390
3
کاردانی

سوابق شغلی و تخصصی Seyd Behzad Mohamadi

Rowنوع سابقهعنوان سابقه کاریYear
1تدریس دانشگاهیتدریس در شهرداری شیراز1396-1398
2تدریس دانشگاهیتدریس در موسسه غیر انتفاعی، زند شیراز1398-1398
3سابقه کار دانشگاهیمسئول GIS سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری شیراز1393-1400
4سابقه کار دانشگاهیمسئول برنامه ریزی و بودجه سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری شیرازتاکنون
create: 24 December 2020 - view 294

Seyd Behzad Mohamadi annual papers published chart

Contact informations

Email: b.mohamadib@gmail.com
Phone: 09176034530
Mobile: 09176034530
Country: ایران Province: فارس City: شیراز
Address: b.mohamadib@gmail.com

Share

Top Keywords in Seyd Behzad Mohamadi papers

Support