آقای مهندس Seyd Behzad Mohamadi

Engineer Seyd Behzad Mohamadi

کارشناس GIS و برنامه ریزی شهری شهرداری شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (222473)

44
2
3
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Education

  • کارشناسی ارشد آمایش سرزمین 1391-1393
  • کارشناسی مهندسی محیط زیست دانشگاه شیراز1386-1390
  • کاردانی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در تدریس در شهرداری شیراز (1396-1398)
  • سابقه تدریس در تدریس در موسسه غیر انتفاعی، زند شیراز (1398-1398)
  • سابقه کار دانشگاهی در مسئول GIS سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری شیراز (1393-1400)
  • سابقه کار دانشگاهی در مسئول برنامه ریزی و بودجه سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری شیراز (تاکنون)