خانم دکتر Maryam Akhoundian

Dr. Maryam Akhoundian

استادیار دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (239450)

6
9
1
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب پلانکتون شناسی (انتشارات دانشگاه مازندران) - 1398 - Persian

Teaching Experience