آقای دکتر Mohsen Ghorbanzad Kohnesari

Dr. Mohsen Ghorbanzad Kohnesari

دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

Researcher ID: (252153)

4
4
1

ISI Papers

  •  Mohsen Ghorbanzad Kohnehsari. "Investigating barriers to tourism development in villages in the central part of Rasht City", 2nd International Conference on Advanced Researches in Management & Humanities, (2022), Munich, Germany

Conference Papers

  • ارزیابی توزیع فضایی کاربریهای سبز شهری در شهر رشت ارائه شده در 10th National Conference on Geography and Environment (1400)
  • قربان زاد کهنه سری، محسن. "بررسی توسعه پایدار فضای سبز شهر رشت با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری". دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار (1401)
  • قربان زاد کهنه سری، محسن. "Identifying the factors affecting the development of rural tourism in Iran (Case study: Guilan province". پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران (1400)
  • قربان زاد کهنه سری، محسن. "تبیین سطوح توسعه یافتگی در روستاهای بخش مرکزی شهر رشت استان گیلان". هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران (1400)