خانم دکتر leili mosalanejad

Dr. leili mosalanejad

استاد تمام گروه اموزش پزشکی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (259736)

6
29

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Other

  • https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=3qcfxdEAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
  • https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=3qcfxdEAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate