خانم دکتر Maral Kolahkaj

Dr. Maral Kolahkaj

دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر، سیستم های نرم افزاری، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

Researcher ID: (261840)

19
1
3
4

Conference Papers