آقای مهندس hosein mashayekhi

Engineer hosein mashayekhi

فوق لیسانس ریاضی

Researcher ID: (266807)

10
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دبیر ریاضی (1398-تاکنون)