نیما نیازمند

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت معماری

Researcher ID: (272509)

25
5
9
5
5
3

Conference Papers

Researchs

 • طراحی و ایجاد سامانه رمزینه پاسخ سریع برای معرفی ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی ملموس و غیرمنقول شهر تهران درhttps://historicalplaces.tehran.ir/ ابنیه و بافت تاریخی تهران به عنوان قلب تاریخی شهر، پشتوانه هویتی و میراثی شهروندان و از جاذب ههای بی نظیر گردشگری ایران نیز به شمار می آید ؛ از اینرو معرفی هویت تاریخی و فرهنگی و ارزش های میراث ملموس منقول و (1401)
 • برقراری امکان بازدید مجازی از بناهای تاریخی از طریق رمزینه پاسخ سریع و عکسبرداری 360 درجه از بناها - ارتقای آگاهی اجتماعی شهروندان و جایگاه ابنیه تاریخی در شهر تهران در https://historicalplaces.tehran.ir/ - معرفی بناهای تاریخی شهر تهران در سطح ملی و فراملی - شناخت و حفاظت از ابنیه تاریخی شهر و ارائه خدمات به گردشگران با استفاده از فناوری های نوین - (1401)
 • صدور پروانه مرمت،احیاء و تعیین کاربرد بناهای تاریخی و ارزشمند در شهر تهران 6( طرح جامع شهر تهران)سال 1386 ( مبنی بر حفاظت از میراث تاریخی شهرو تبدیل عملکرد - در راستای اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و اجرای بند ) 7 بناهای ثبت شده به عملکردهای عمومی و بهره برداری از ارزش های معماری، تاریخی و فرهنگی بافت و بناهای ارزشمند تهران و با استناد به وظای (1400)
 • طرح شناسایی و باز تعریف مکان رویدادهای تاریخی map.tehran.ir مناطق 1،12 و 20 مدیر پروژه نیمانیازمند ، مهندسین مشاور بهاوندمهراز ضرورت تهیه طرح تاثیر انکار ناپذیر رویدادها و وقایع غیر کالبدی حادث شده در محدوده حصار ناصری بر شهر تهران و شهروندانش باعث شده تا پرداختن به این جنبه از میراث فرهنگی در بافت تاریخی محدوده حصار ناصری و تسلط بر محتوای رویدادها (1400)
 • ایجاد سامانه جامع مدیریت اطلاعات بافت و بناهای تاریخی شهر تهران با توجه به ضرورت اجتناب ناپذیر برخورداری از اطلاعات درست و بهنگام در تصمیم سازی و تصمیم گیری های مدیریت شهری در طرح های موضعی و موضوعی شهری و خاصه وظایف شهرسازی و پاسخگویی به استعلامات پرشمار صورت پذیرفته مدیریت بافت و بناهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به عنوان متولی (1400)

Books

 • کتاب دلایل انحراف معماری و شهرسازی معاصر ایران (تهران) - 1400 - Persian
 • کتاب نظام مسائل و مشکلات شهر تهران (پرهام) - 1400 - Persian
 • کتاب چشم انداز معماری اسلامی ایرانی بعد از انقلب (رسانه تخصصی) - 1399 - Persian
 • کتاب عناصر روح بخش و کالبدی در معماری اسلامی ایرانی (رسانه تخصصی) - 1398 - Persian
 • کتاب سبک شناسی و دوران تاریخی معماری ایران (رسانه تخصصی) - 1397 - Persian
 • کتاب کتیبه در معماری اسلامی ایرانی (رسانه تخصصی) - 1397 - Persian
 • کتاب کرانمود معماری اسلامی ایرانی (رانه تخصصی) - 1396 - Persian
 • کتاب شهراسلامی (رسانه تخصصی) - 1396 - Persian
 • کتاب کتاب جامع آموزش پدافند غیر عامل (رسانه تخصصی) - 1395 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • عضوکمیته تخصصی هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران (تاکنون)
 • مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران (1398-تاکنون)
 • ناظر و مجری سازمان نظام مهندسی استان تهران (1392-تاکنون)
 • عضو کمیته مساجد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران (1397-1400)
 • دبیر کمیته استاندارد سازی مدیریت پروژه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران (1398-1400)

Other

 • انجام پروژه های محرومیت زدایی در ۱۵ استان کشور از سال ۱۳۸۵
 • عضو یکصد کارشناس برتر شهرسازی و معماری شهرداری تهران از سال ۱۳۹۸