آقای Nima Valizadeh

Nima Valizadeh

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

Researcher ID: (286949)

2
1
2
3

Books

  • کتاب جرم شناسی ادله معارض با اسناد رسمی در حقوق کیفری (بید) - 1402 - Persian

Education

Workshops

  • اصول نگارش حقوقی - انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران (1399)
  • اصول قرارداد نویسی - سامانه جامع داوری (1399)
  • قرارداد نویسی - پژواک دانش (1398)