آقای دکتر Jahanshah Pakzad

Dr. Jahanshah Pakzad

استاد دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (288779)

7
10
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers