آقای دکتر Ali Ershadi

Dr. Ali Ershadi

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (290706)

9
11
1
11

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Education