خانم دکتر Hajar Ahmadi moghadam

Dr. Hajar Ahmadi moghadam

استادیار مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (293735)

12
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers