آقای دکتر Mohammad reza Saeri

Dr. Mohammad reza Saeri

دانشیار مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (284057)

41
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers