آقای دکتر Mohammad Tatar

Dr. Mohammad Tatar

استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

فرد مهم علمی - Researcher ID: (300375)

21
15
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers