آقای دکتر MohammadHadi Khaleghzadeh

Dr. MohammadHadi Khaleghzadeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (300891)

20
22
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب تصحیح دیوان خائف شیرازی (انتشارات نوید شیراز) - 1401 - Persian
  • کتاب تصحیح دیوان فصیحی شیرازی (انتشارات نوید شیراز) - 1401 - Persian
  • کتاب تصحیح دیوان طالب جاحرمی (موقوفات دکتر افشار) - 1399 - Persian
  • کتاب چنین گفت سودابه... (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1383 - Persian

Teaching Experience