آقای دکتر Mohammad Mazhari

Dr. Mohammad Mazhari

دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305019)

7
23
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب حقوق شهری (آیدین-تبریز) - 1395 - Persian