آقای دکتر Ayat Mulaee

Dr. Ayat Mulaee

دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (482894)

4
43

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers