آقای دکتر Seyed Mehdi Mousavi Kouhpar

Dr. Seyed Mehdi Mousavi Kouhpar

استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308644)

15
26

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers