آقای دکتر Mohammad bagher Montazer torbati

Dr. Mohammad bagher Montazer torbati

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309538)

30
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers