آقای مهندس Mahmod Soltani

Engineer Mahmod Soltani

مربی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (314057)

18
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers