آقای دکتر rasoul Ajal Looian

Dr. rasoul Ajal Looian

گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369528)

10
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers