آقای مهندس Afshin Naghipour

Engineer Afshin Naghipour

دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی عمران - گرایش زلزله

Researcher ID: (373772)

5

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران