آقای دکتر Reza Sokouti Nasimi

Dr. Reza Sokouti Nasimi

استاد دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (375492)

7
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers