آقای دکتر Reza Sokuti Nasimi

Dr. Reza Sokuti Nasimi

استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (375492)

7
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers