مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر

Contemporary Legal Studies Journal

نشریه مطالعات حقوقی معاصر دانشگاه تبریز، (نشریه فقه و حقوق اسلامی سابق)، بر اساس مجوز شماره  ۸۹/۳/۳/۱۱/۲۱۹۷۵ مورخ ۱۳۸۹.۷.۶کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری حائز درجه علمی شده است و به صورت دو فصلنامه منتشر می شود. این مجله بصورت دسترسی- آزاد و با داوری تخصصی دوسو- ناشناس درصدد فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران حقوقی است تا بتوانند مقالات علمی خود را در زمینه مسائل نوظهور و بدیع حقوقی مرتبط با دوران معاصر (اعم از حقوق داخلی و حقوق تطبیقی) که عمده تحولات دانش حقوق را در بطن خود دارد به چاپ برسانند. مقالات اصیل، چاپ نشده و به زبان فارسی که به صورت همزمان در مجله دیگری تحت داوری نباشد، قابل بررسی برای چاپ دراین نشریه هستند. مقالات نشریه بصورت الکترونیکی چاپ می شوند و تحت شرایطی امکان چاپ مقالات بصورت کاغذی نیز وجود دارد.