آقای Majid Ramshini

Majid Ramshini

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه شهید بهشتی

Researcher ID: (377161)

4