آقای دکتر Ali Otarkhani

Dr. Ali Otarkhani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (381208)

9
8
1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers