خانم دکتر Minoo Shafaei

Dr. Minoo Shafaei

دانشیار گروه آموزشی، معماری دانشکده، معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (414810)

7
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers