آقای پروفسور Mostafa Rahimnejad

Prof. Mostafa Rahimnejad

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (42715)

91
12
37

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers