آقای دکتر Reza Mosayebi Behbahani

Dr. Reza Mosayebi Behbahani

عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (427837)

35
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers