خانم دکتر Elham Rasoul Thaniabadi

Dr. Elham Rasoul Thaniabadi

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (439084)

17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers