آقای دکتر Jafar Chabok pour

Dr. Jafar Chabok pour

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (444180)

7
19
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers