آقای دکتر Mahdi Sheikh Movahhed

Dr. Mahdi Sheikh Movahhed

فرد مهم علمی - Researcher ID: (446599)

8
7
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

  • استادیار (1383-تاکنون )

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی شیراز (1383-تاکنون)