خانم دکتر Bahareh Fahimi

Dr. Bahareh Fahimi

گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی

Researcher ID: (449009)

3
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور