آقای دکتر Younes Teymouri

Dr. Younes Teymouri

گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (449010)

7
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Researchs