آقای دکتر Afshin Akbarour

Dr. Afshin Akbarour

فرد مهم علمی - Researcher ID: (455151)

5
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers