آقای دکتر Morteza Khalatbari Jafari

Dr. Morteza Khalatbari Jafari

فرد مهم علمی - Researcher ID: (455147)

17
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers