آقای دکتر FARDIN MOUSIVAND

Dr. FARDIN MOUSIVAND

دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (455158)

29
19
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers