الهام غلامی

صاحبنظر اقتصادی

Researcher ID: (460762)

6
16
7
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب مدل های کسب و کار بانکی (انتشارات سیاهرود) - 1402 - Persian
  • کتاب خصوصی سازی در ایران (پژوهشکده امور اقتصادی) - 1401 - Persian
  • کتاب طراحی الگوی مناسب مالیات بر درآمد اشخاص و شبیه سازی آثار درآمدی و توزیعی آن (پژوهشکده امور اقتصادی) - 1401 - Persian
  • کتاب آینده بانکداری (پژوهشکده امور اقتصادی) - 1400 - Persian
  • کتاب مالیات بر کسب و کارهای کوچک و متوسط (پیک نور) - 1398 - Persian
  • کتاب مالیه عمومی (شرکت ایده پردازان فن و هنر) - 1394 - Persian
  • کتاب اقتصاد گردشگری (آذر) - 1391 - Persian